Polityka Prywatności i Cookies

Niniejsza polityka prywatności, określa zasady przetwarzania przez ADAMOT sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie („ADAMOT”) danych osobowych klientów oraz użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania plików cookies.

I. Postanowienia ogólne

 1. Wyrazy użyte w niniejszej polityce prywatności mają znaczenie nadane im poniżej:
  1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia RODO, dotyczące klientów ADAMOT lub użytkowników witryny ADAMOT;
  3. pliki cookies – wszelkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego z tej strony, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się ze stroną internetową z tego urządzenia końcowego;
  4. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019.1781),
  5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  6. witryna ADAMOT – strona internetowa dostępna pod adresem www.adamot.pl wraz z wszystkimi podstronami.


II. Zasady przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych jest ADAMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 8; 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000546328, Kapitał zakładowy 150 000 zł, posiadającą nr NIP 9930656567 oraz nr REGON 360922485.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane, w zakresie, w jakim zostaną podane przez osoby, których dotyczą (np. przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym ADAMOT, przy wypełnianiu formularza kontaktowego w witrynie ADAMOT), wyłącznie w celach podanych poniżej, tj.:
  1. zawarcia lub wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, które dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także do osiągnięcia pełnej funkcjonalności usług świadczonych przez ADAMOT na rzecz osób, które złożyły zamówienia w sklepie internetowym ADAMOT, przyjmowania od klientów i dokonywania na rzecz klientów płatności lub zwrotów oraz bieżącej korespondencji dla celów obsługi zamówień składanych przez klienta
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADAMOT w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów,
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADAMOT polegających na ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, a także w celu marketingu bezpośredniego.
  4. przygotowania i przekazania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do ADAMOT, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w witrynie ADAMOT.
 3. ADAMOT pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą w trakcie rejestracji konta lub w trakcie składania zamówienia bez rejestracji konta, a także w wyniku gromadzenia danych z plików cookies.
 4. ADAMOT zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe przekazywane podczas procesów rejestracji konta, składania zamówienia bez rejestracji konta, a także w wyniku gromadzenia danych z plików cookies: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,  numer rachunku bankowego.
 5. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem RODO ADAMOT zapewnia ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Żądania osób, których dane dotyczą powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej [email protected]
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji konta uniemożliwia rejestrację i założenie konta klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta klienta, przez co uniemożliwia zawarcie umowy i świadczenie przez ADAMOT usług drogą elektroniczną
 9. ADAMOT gromadzi również adresy IP użytkowników Witryny ADAMOT, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Witryną ADAMOT, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i rozwiązywania ich oraz analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w witrynie ADAMOT a także do celów statystycznych. Informacje te nie są łączone z innymi danymi osobowymi użytkowników witryny ADAMOT.
 10. ADAMOT chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 11. ADAMOT może powierzyć pozyskane dane osobowe wyłącznie jeśli dysponuje odpowiednią ku temu podstawą prawną. Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane na podstawie art. 28 RODO na zlecenie ADAMOT na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych w celu wykonywania usług. Odbiorcami tych danych mogą być w szczególności  podmioty dostarczające hosting, świadczące usługi informatyczne, księgowe, prawnicze, świadczące usługi w zakresie dostarczania przesyłek i korespondencji do użytkowników i nabywców towarów, świadczące usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia baz mailingowych oraz newslettera.
 12. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organom, którym ADAMOT jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ADAMOT danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 13. ADAMOT przechowuje dane osobowe przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2. W przypadku zawarcia umowy dane przetwarzane będą przez okres wymagany dla realizacji ewentualnych roszczeń. Ponadto, dane przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. Natomiast dane przetwarzane wyłącznie w oparciu o zgodę, będą przechowywane  do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnej chwili. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, w których ADAMOT przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż zgoda.
 15. Dane osobowe mogą być przekazane do przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („państwa trzecie”) jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy klientem a ADAMOT lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, a także w ramach korzystania przez ADAMOT z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne wynikające ze stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 16. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez ADAMOT. ADAMOT nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.


III. Zasady wykorzystywania plików cookies

 1. Witryna ADAMOT wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości witryny do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania z witryny. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz w celach przeprowadzania anonimowych statystyk dotyczących m.in. sposobu korzystania przez użytkowników z Witryny ADAMOT.
 2. Użytkownicy witryny ADAMOT mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany takie są możliwe za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownicy mogą również usunąć pliki cookies korzystając w funkcji przeglądarki internetowej, której używają. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies korzystanie z Witryny ADAMOT będzie możliwe, jednakże niektóre jej funkcjonalności mogą nie być wówczas dostępne.
 3. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika Witryny ADAMOT, a tym samym, że ADAMOT będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Przy czym jest to bezpieczne dla urządzenia użytkownika i tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.


IV. Postanowienia końcowe

 1. ADAMOT zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności, w szczególności w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku nowa polityka prywatności zostanie opublikowana na w witrynie ADAMOT.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W ramach tej witryny stosujemy pliki cookies w celu
świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.